Saito House
renovation / 2015
Collaborator / Kunihiko Matsuba (TYRANT)
Photo / Tomoki Hirokawa