JAPAN SHOP 2017
Exhibition / 2017
Collaborator / Shinji Sonoda (SSA)
Photo / Takashi Tonehira